Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Complexe bemaling bij realisatie rioolwaterzuiveringsinstallatie
Voor de uitvoering van de bemaling werd gebruik gemaakt van verschillende bemalingstechnieken: verticale filters, gravitaire en vacuümdieptebronnen alsook horizontale drains.

Complexe bemaling bij realisatie rioolwaterzuiveringsinstallatie

In Lichtaart werd in 1981 door Aquafin een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gebouwd. De installatie voldoet echter niet meer aan de huidige lozingsnormen en daarom moest de huidige installatie aangepast en gerenoveerd te worden.  

De nieuwe bouwkundige werken bestaan uit de bouw van een bijkomende selectortank, een mechanische zuivering, bijkomende beluchtingsbekkens en nabezinkbekkens. De bestaande slibverwerkings en vergistingsinstallaties worden eveneens geoptimaliseerd en via nieuw aan te leggen ondergrondse leidingen worden de nieuwe constructies geïntegreerd in de werking van het bestaande RWZI.

De bemalingswerken werden in verschillende fases uitgevoerd.

Operationeel blijven

Voor de bouw van de nieuwe constructies moesten ook verschillende bestaande oude constructies worden afgebroken, maar toch moest het RWZI tijdens de duur van de renovatiewerken operationeel te blijven.  De werken voor de vernieuwing van het RWZI werden toevertrouwd aan de firma Colas, Agentschap Noord-Oost in Heusden Zolder. Voor de uitvoering van de bemalingswerken deed Colas een beroep op de diensten van de firma G. Smeyers uit Zandhoven. 

De bemalingswerken werden in verschillende fases uitgevoerd. Het grondwater moest naargelang de locatie van de werken verlaagd te worden van 1 m onder maaiveld tot 4 à 7 m onder maaiveld . De ondergrond ter plaatse bestaat uit een quartaire deklaag van ongeveer 4 m met daaronder een pakket kleihoudend fijnzand tot op een diepte van 15 m onder maaiveld, behorend tot de formatie van Kasterlee. Tenslotte wordt een pakket grof zand tot 25 m diepte aangetroffen behorend tot de formatie van Diest.  

Door de complexiteit van de werken en de gefaseerde uitvoering ervan was de inzet van verschillende bemalingstechnieken noodzakelijk.

Verschillende technieken

Voor de uitvoering van de bemaling werd gebruik gemaakt van verschillende bemalingstechnieken: verticale filters, gravitaire en vacuümdieptebronnen alsook horizontale drains. De dimensionering van de noodzakelijk te voorziene installaties werd door G.Smeyers zelf uitgevoerd met behulp van een eigen 3D computersimulatiemodel. Hierdoor was het mogelijk in de verschillende fases van het renovatieproject het noodzakelijk op te pompen debiet exact te begroten waardoor de bemalingswerken ten alle tijden binnen de grenzen van de bekomen vergunning konden worden uitgevoerd. 

Het opgepompte grondwater wordt via collectorleidingen afgevoerd naar een buffercontainer die het bemalingswater loost in een ter plaatse op het terrein van het RWZI gegraven infiltratiegracht met overloop naar de Broekloop. Het debiet, vanuit de buffercontainer geloosd in de infiltratiegracht, alsook het debiet dat vanuit de infiltratiegracht via de overstort geloosd words in de Broekloop, wordt geregistreerd met elektromagnetische debietmeters. Voor de opvolging van de grondwaterverlaging werden een reeks peilbuizen geplaatst op het terrein. 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voldeed niet meer aan de huidige lozingsnormen en moest aangepast en gerenoveerd worden.

Vlekkeloze bemaling

De grote bemalingswerken werden gestart begin 2020 en zullen ook in 2022 nog volop aan de gang zijn. Tot op heden is de uitvoering van de bemaling, ondanks de complexe werfsituaties zonder noemenswaardige problemen verlopen en werden voor al de reeds uitgevoerde bouwputten de gevraagde grondwaterverlagingen zonder problemen gerealiseerd met de voorziene installatie. 

Het werk RWZI Lichtaart is voor de firma G. Smeyers een belangrijke referentie. Door de complexiteit van de werken en de gefaseerde uitvoering ervan was de inzet van verschillende bemalingstechnieken noodzakelijk. “Doordat de firma G. Smeyers alle gangbare bemalingstechnieken beheerst en in huis heeft alsook de knowhow bezit om in elke bouwfase de noodzakelijk te voorziene installatie te dimensioneren was de firma G. Smeyers de aangewezen partner voor de uitvoering van de bemalingswerken voor de realisatie van dit project”, klinkt het.     

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details