02:07
31-10-2018

De Pen | Tom Diez

Drinkwater voor de toekomst

Ervoor zorgen dat ook de volgende generaties voldoende kwaliteitsvol drinkwater hebben. Dat is al jaren de doelstelling waar we binnen De Watergroep voor gaan. De voorbije warme, droge zomer heeft bevestigd dat deze toekomstgerichte aanpak een absolute must is. We kunnen trouwens verwachten dat dergelijke zomers alsmaar vaker zullen voorkomen. De oplossing zal bestaan uit een samenspel van acties op verschillende domeinen: zuiniger omspringen met onze natuurlijke watervoorraden én met drinkwater, onze natuurlijke bronnen nog beter beschermen, het gebruik van regenwater uitbreiden, maar ook gezuiverd afvalwater hergebruiken via circulaire systemen…

Duurzaam met natuurlijke bronnen
Als waterbedrijf van Vlaanderen produceert De Watergroep 130 miljoen m³ drinkwater per jaar. Daarmee bevoorraden we 3, 2 miljoen klanten in 180 Vlaamse gemeenten. 24 uur per dag water uit de kraan krijgen is niet zo evident als het op het eerste gezicht lijkt. Wij hebben soms de indruk dat het in Vlaanderen altijd regent en dat er water in overvloed is, maar als we kijken naar de hoeveelheid beschikbaar water per inwoner, staan we wereldwijd als vierde gerangschikt op de lijst van waterschaarse regio’s. Water is een kostbaar product waar we verstandig moeten mee omspringen. We moeten er ons bovendien van bewust zijn dat het water dat bij ons uit de kraan komt perfect drinkwater is, dat gerust de vergelijking met flessenwater kan doorstaan. Vanuit dat besef moeten we ons waterverbruik onder de loep durven te nemen, zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde, zowel bij particulieren als bij bedrijven. 

Onderzoek naar nieuwe bronnen
De Watergroep produceert haar drinkwater op basis van natuurlijke bronnen: 75 % grondwater en 25 % oppervlaktewater. Maar die bronnen zijn niet onuitputtelijk. We moeten er rekening mee houden dat ons klimaat verandert en dat het bovendien grilliger wordt. Een minder natte winter gevolgd door een lange droge zomer kan de waterbeschikbaarheid algauw uit evenwicht brengen. Daarom zoeken we naar nieuwe bronnen en manieren om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Omdat ook de beschikbare ruimte in Vlaanderen schaars is, gaan we na hoe we het teveel aan winterwater in diepe grondlagen kunnen
stockeren, om het dan tijdens de daarop volgende droge zomer te kunnen inzetten. Dat principe heet ASR of Aquifer Storage and Recovery. We onderzoeken ook of we een nieuwe mix van bronnen kunnen gebruiken, zoals water uit kreekruggen, rivieren en zelfs gezuiverd afvalwater om ondiepe grondwaterlagen in de polders zoet mee te houden en er drinkwater uit te winnen. We hebben het dan over MAR of Managed Aquifer Recharge. Tot slot gaan we na hoe we het waterverbruik van particulieren, landbouw en industrie beter kunnen organiseren.

Samenwerken aan één robuust watersysteem
Bij dergelijk onderzoek naar nieuwe technologieën kunnen we vooreerst rekenen op onze interne specialisten. Maar we werken uiteraard ook met externe partners, onderzoekers, universiteiten en overheden. Om tot één robuust watersysteem te komen, is een integrale aanpak noodzakelijk, samen met alle betrokken spelers. We gaan daarbij niet over één nacht ijs. Zo bewaken we met ons uitgebreide meetnet continu of de kwantiteit en de kwaliteit van de ondergrondse voorraden toereikend zijn. Via gericht onderzoek  gaan we nauwgezet na wat de effecten van nieuwe technologieën zijn op het watersysteem, en wat de interactie is met de andere watergebruikers. Want ook als we aan duurzame waterprojecten werken, moeten we dat zorgzaam aanpakken en de risico’s goed in kaart brengen.

Digitale technologie is daarbij heel belangrijk. Een voorbeeld: we hebben ruim 1.000 grondwaterpeilputten op 85 grondwaterwinningsites, die we momenteel allemaal automatiseren. Ook de oppervlaktewaterwinningen worden verder uitgerust met een innovatief meetnet. Zo krijgen we realtime zicht op al onze beschikbare reserves en de actuele toestand van het watersysteem. Dat maakt onze werking steeds duurzamer, we voorkomen verspilling en kunnen onze bronnen nog efficiënter inzetten. Dat past 100 % in onze visie op een slim en duurzaam waterbeleid.    

Tom Diez
Tom Diez,  afdelingshoofd Waterbronnen en Milieu bij De Watergroep

Lees meer over: De Pen , De Watergroep , Drinkwater , Tom Diez

GROND/WEG/WATERBOUW partners

De Greef Spoorkranen BVBACirkeltips