Grondbehandeling
02:05
29-10-2018

Succesvolle grondbehandeling dankzij kwaliteitsvolle bindmiddelen

Grondbehandeling is een milieuvriendelijke en kostenefficiënte methode om een grond, die niet de vereiste kenmerken bezit om hergebruikt te kunnen worden,  op te waarderen. Een behandelde grond kan dankzij zijn nieuwe en aangepaste eigenschappen verwerkt worden in een stabiele aanvulling, een draagkrachtig platform, een baankoffer of een structurele laag met hoge draagkracht. Dit laat de realisatie toe van bermen, taluds, onderfunderingslagen en zelfs funderingen.

Ondraagkrachtige, slappe gronden met een hoge plasticiteit en vochtigheid (klei, leem) kunnen in situ behandeld worden om de geotechnische kenmerken ervan te verbeteren. Dat betekent dat de grond beter verdichtbaar is en door werfverkeer kan overreden worden.  In dat geval spreekt men van ‘grondverbetering’. De behandeling waarbij verhoogde en duurzame mechanische eigenschappen van de grond beoogd worden wordt ‘grondstabilisatie’ genoemd. Hiermee kan een onderfundering of fundering worden bekomen die weerstand biedt tegen water en vorst. 

Bij grondverbetering is het effect vrijwel onmiddellijk na behandeling waarneembaar terwijl dat bij stabilisatie op middellange of lange termijn gebeurt, namelijk het geleidelijk uitharden van het mengsel in de weken en maanden na behandeling.

Voorstudie
Alvorens een werk van grondbehandeling aan te vatten, is het nodig een degelijke voorstudie uit te voeren  met als doel kennis te verwerven van de grondsoort, met als voornaamste parameters de korrelverdeling, de kleihoudendheid en de aanwezigheid van bijzondere chemische bestanddelen die de reactie tussen grond en bindmiddel kunnen verstoren. Ook de bodemgesteldheid, met name het vochtgehalte, dient bepaald te worden.

Deze studie laat in eerste instantie toe om na te gaan of de grondbehandeling technisch en economisch haalbaar is. Nadien kan de mengsel­samenstelling onderzocht worden: welk(e) bindmiddel(en) toepassen, bij welk vochtgehalte en in welke dosering?

Grondbehandeling
Grondbehandeling in een ruim pallet van toepassingen zoals havens en vliegvelden. (Beelden: Firmes Ecológicos SOLTEC)

Bindmiddelen
De aangewezen bindmiddelen voor grondbehandeling zijn kalk, cement en hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw (HBW).  In functie van de toepassing en de grondeigenschappen worden ze afzonderlijk ingezet of als combinatie (kalk + cement; kalk + HBW). De HBW worden specifiek ontworpen voor toepassingen van grondbehandeling en zijn samengesteld op basis van verschillende bestanddelen.  Ze bestaan in twee categorieën: met normale uitharding en met snelle uitharding.

Belangrijk is dat alledrie – kalk, cement en HBW – genormaliseerde bouwproducten zijn met CE-markering overeenkomstig de Europese Bouwproductenverordening.

De betreffende normen zijn:
• Kalk: EN 459-1
• Cement: EN 197-1
• Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw: EN 13282-1 en -2

Controles tijdens en na productie garanderen een constante kwaliteit die ervoor zorgt dat op de werf een uniform resultaat kan bekomen worden.

Toepassingen
Grondverbetering en grondstabilisatie kunnen in diverse domeinen worden toegepast, niet alleen voor alle types van wegen maar ook voor industriële platforms, haven- en vliegveldverhardingen en bij de aanleg van spoorwegconstructies.

Referenties
Het referentiewerk bij uitstek is de ‘Handleiding voor grondbehandeling met kalk en/of hydraulische bindmiddelen (A81/10)’ , opgesteld en uitgegeven door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) – http://www.brrc.be/nl/artikel/a8110.

Dit theoretische naslagwerk vormt een noodzakelijke aanvulling op de vier praktijkgidsen voor de verschillende toepassingen van grondbehandeling:
• verbetering van grond voor de aanvulling van rioolsleuven en de omhulling van buizen;
• stabilisatie van grond voor onderfunderingslagen;
• verbetering van grond bij grondwerken en voor het baanbed;
• behandeling van grond voor funderingen onder bedrijfsvloeren.     

Grondbehandeling


Een succesvolle grondverbetering en/of grondstabilisatie is slechts mogelijk mits:
• Een grondige voorstudie, bestaande uit een identificatie van de grondsoort en bodemgesteldheid en een onderzoek naar de mengselsamenstelling (grond + bindmiddel) en zijn nieuwe eigenschappen;
• Het gebruik van kwalitatieve bindmiddelen, die voldoen aan Europese normen en kwaliteitsystemen: kalk, cement en hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw;
• Een veilige en vakkundige uitvoering door de aannemer

Het valoriseren van grond, in situ of in een centrale, is een economische, efficiënte en milieuvriendelijke techniek voor de realisatie van aanvullingen, taluds, baanbed en onder(funderingen).

Tekst | Luc Rens, Febelcem

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Lees meer over: FEBELCEM , Grondbehandeling , Nieuws

GROND/WEG/WATERBOUW partners

DampoorttunnelPompgemaal