Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken
Vlaanderen schakelt versnelling hoger om wateruitdagingen aan te pakken
Eerste sensor aan het inkomende afvalwater op de zuiveringsinstallatie in Aartselaar.

Vlaanderen schakelt versnelling hoger om wateruitdagingen aan te pakken

Vernieuwend aan het project is dat het gebruik maakt van zelflerende algoritmes en hydrologische modellen om die data te verwerken en te vertalen naar bruikbare beleidsinformatie. “Concreet kunnen we belangrijke wateruitdagingen waar Vlaanderen mee kampt in de komende jaren sneller en gerichter aanpakken”, klinkt het.

Tekst | Niels Rouvrois / Internet of Water Flanders  Beeld | Internet of Water Flanders

IoW is eenambitieus innovatieproject uitgevoerd door onderzoekspartners: VITO, imec, Vlaamse Milieumaatschappij – VMM, De Watergroep, Aquafin NV en Vlakwa met steun van het bedrijfsleven en financiering van Agentschap Innoveren & Ondernemen – VLAIO. 

Water is een schaars goed en een duurzaam gebruik is noodzakelijk. Ook in Vlaanderen stellen zich op dat vlak heel wat uitdagingen: droogte, watervervuiling maar ook wateroverlast hebben een reële impact op ons leven. De drinkwatervoorziening, natuur, landbouw, scheepvaart, industrie en recreatie staan onder druk in tijden van waterschaarste. Onze watervoorraden dienen daarom optimaal beheerd te worden. De realtime opvolging van indicatoren voor de waterkwaliteit en de combinatie met slimme algoritmes en hydrologische modellen die Internet of Water Flanders mogelijk maakt, zorgen voor een dynamischer en flexibeler waterbeheer. 

Netwerktester waarmee het IoW Flanders-project over heel Vlaanderen het spectrum zal scannen om de geschikte draadloze communicatietechnologie en -provider te selecteren.

Fijnmazig netwerk van sensoren

De kleine, energiezuinige en draadloze sensoren komen op gericht gekozen plaatsen in alle hoeken van Vlaanderen. De verzamelde meetgegevens worden permanent opgevolgd door de betrokken waterbeheerders. Dit laat hen toe indien nodig onmiddellijk gepaste maatregelen te treffen. De gegevensstromen van Internet of Water Flanders vullen de meetnetten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan. Daarin wordt al gewerkt met veldmetingen en multiparametersondes. De extra, realtime data van de IoW-sensoren bieden zo mogelijkheden voor nieuwe toepassingen en diensten. De sensoren komen in beken, rivieren en kanalen, maar ook in de ondergrond en bij afvalwaterzuiveringsstations. 

Door de sensoren op precies gekozen locaties te plaatsen zullen lokale waterproblemen en -uitdagingen beter aangepakt kunnen worden. “Wat IoW kan betekenen in de praktijk zien we tijdens de projectlooptijd vooral bij de twee huidige use cases die Internet of Water Flanders aanpakt: verzilting van bodem- en oppervlaktewater en de vervuiling door overstorten”, vertelt Bert De Winter van De Watergroep. “De use cases situeren zich in het westen van het land. Daar is het grondwater vaak al te verzilt is of is er gewoon te weinig beschikbaar. Bij veel regen na een droge periode zien we dat er veel zouten van velden en akkers in het oppervlaktewater en vervolgens in onze spaarbekkens terechtkomen. Een fijnmazig en realtime meetnetwerk kan op dat vlak echt het verschil maken. Met gedetailleerde, actuele informatie over de kwaliteit van het innamewater kunnen we onze productie beter afstemmen op de beschikbare kwaliteit.”

Een van de eerste veldtesten van imecsensoren in een West-Vlaamse rivier om verzilting te meten

Diverse watersoorten

De watersensoren worden dus gericht verspreid over Vlaanderen. Zowel in oppervlaktewater, grondwater als afvalwater zullen de sensoren belangrijke indicatoren van de waterkwaliteit meten. Imecs vloeistofsensor staat centraal in de uitbouw van het netwerk. Deze sensor meet de zuurtegraad (pH), de zoutconcentratie (geleidbaarheid) en de temperatuur. De sensor zelf bestaat uit een silicium chip waarop verschillende sensorelementen worden aangebracht. De verwachte kosten per sensor liggen minstens 10 maal lager dan bij vergelijkbare sensoren.

De grootschalige sensorinfrastructuur en permanente datastromen openen ongekende mogelijkheden voor intelligente toepassingen. Innovatieve algoritmes en hydrologische modellen zullen de grote hoeveelheid gegevens verwerken om nu de verziltings- en overstortingsproblematiek en in latere fase ook andere uitdagingen in ons watersysteem in realtime op te volgen. Tegelijk worden toekomstige evoluties beter voorspelbaar.  Zo ontstaat praktisch bruikbare beleidsinformatie voor een duurzamer waterbeleid.

Imec sensor (in bekerglas) voor het meten van verschillende aspecten van waterkwaliteit, met een kabel verbonden aan een meetstation voor draadloze twee-wegcommunicatie met de cloud.

Deel van de oplossing

Internet of Water Flanders is een vierjarig onderzoeksproject. In de eerste twee jaren worden sensoren en meetsystemen ontwikkeld en getest. In 2022 en 2023 volgt dan de uitrol van het sensorennetwerk en de ontwikkeling van intelligente software.

“Met Internet of Water Flanders bieden we alle waterbeheerders een realtime opvolging van specifieke indicatoren over hun waterkwaliteit. Dat zorgt voor nieuwe inzichten en meer flexibiliteit en uiteindelijk ook voor een optimaler beheer”, klinkt het overtuigend. “Beheerders van onze waterbronnen kunnen op de datastroom inspelen bij waterinname, het leveren en hergebruiken van gezuiverd afvalwater en hemelwater, het hergebruik van effluent voor irrigatie, het oppompen van water in kanalen, de inrichting van nieuwe bufferbekkens … Concreet kunnen we belangrijke wateruitdagingen waar Vlaanderen mee kampt in de komende jaren sneller en gerichter aanpakken: verzilting en lozingen op oppervlaktewater.”

Meer info? Surf dan naar www.internetofwater.be.     


"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details