Tracimat
02:30
05-09-2018

Wat verandert er voor de bouwsector?

Binnenkort loont het om sloop- en ontmantelingsafval beter op te volgen. Dat is een gevolg van het nieuwe Vlarema en van wijzigingen aan het Eenheidsreglement. Lidmaatschap van Tracimat garandeert dat u maximaal profiteert van de nieuwe regels. 

De wijzigingen in de regelgeving hebben een keten van acties en instrumenten gecreëerd. Die zullen ertoe bijdragen dat afvalstoffen van sloop en afbraak beter gescheiden worden, en dat men de verwerking beter opvolgt. De belangrijkste instrumenten en eisen zijn:
• het sloopopvolgingsplan, dat naargelang de situatie verplicht of vrijwillig is;
• de indeling van puin in twee categorieën: puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP);
• de verwerkingstoelating voor puin;
• het sloopattest.

Het principe is dat selectief slopen en een betere opvolging doorheen de hele sloopketen zuiverder puin zal opleveren. De kwaliteit van de gerecycleerde granulaten, het eindproduct van het breekproces, zal daardoor toenemen (zie ook de kadertekst). 

Sloopopvolgingsplan
Als een omgevingsvergunning vereist is bij sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken dan is voortaan in een aantal gevallen ook een sloopopvolgingsplan verplicht. Dat is het gevolg van art. 4.3.3 van het Vlarema. Het gaat om de volgende situaties:
• werken aan gebouwen wanneer het volume van alle niet-residentiële gebouwen waarop de omgevingsvergunning slaat samen groter is dan 1000 m3;
• werken aan hoofdzakelijk residentiële gebouwen (uitgezonderd eengezinswoningen) wanneer het volume groter is dan 5000 m3;
• infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur waarvan het (puin)volume groter is dan 250 m3.  

De aanvrager van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgen dat er in deze gevallen een sloopopvolgingsplan opgesteld wordt. Hij moet dit rapport bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voegen.

Twee soorten puin
Maar waarom zou een aannemer-sloper Tracimat inschakelen? Dat heeft te maken met een verplichting die brekers vanaf 24 augustus 2018 opgelegd krijgen. Ze moeten vanaf dan bij de acceptatie van puin een onderscheid maken tussen puin met een HMRP (hoogmilieurisico-profiel) en puin met een LMRP (laagmilieurisico-profiel).

Granulaten produceren uit HMRP-puin is complexer en dus duurder dan uit LMRP-puin. Een sloper heeft er dus alle baat bij dat hij de breker LMRP-puin kan aanbieden. Het is op dit punt dat Tracimat belangrijk wordt. 

Verwerkingstoelating
Er bestaat namelijk een specifieke regeling voor de sloop van gebouwen en de afbraak van infrastructuur. Wanneer het puin afkomstig is van selectieve sloop en wanneer de werken opgevolgd werden door een erkende sloopbeheerorganisatie, bestaat de mogelijkheid dat deze laatste een verwerkingstoelating aflevert. Daarmee kunnen brekers puin accepteren als LMRP-puin. De kosten zullen dan lager zijn voor de aannemer-sloper. 

Om Tracimat in te schaken moet er eerst en vooral een sloopopvolgingsplan opgesteld worden. De organisatie gaat vervolgens na of de sloop effectief selectief werd uitgevoerd. Met andere woorden: of de gevaarlijke afvalstoffen voorafgaand verwijderd werden. De aannemer-sloper kan de verwerkingstoelating aanvragen op het digitale portaal van Tracimat.

Het sloopattest
Voor LMRP-puin – en alleen daarvoor – kan Tracimat een sloopattest afleveren. De sloopbeheerorganisatie gaat dan na of alle sloopmaterialen legaal verwerkt werden, doorheen de hele keten tot aan de verwerking bij een puinbreker.

Overgangsmaatregelen
Dat brekers vanaf 24 augustus 2018 het onderscheid moeten maken tussen HMRP- en LMRP-puin creëert een nieuwe situatie. Daarom zijn een aantal overgangsmaatregelen uitgevaardigd. In een bepaalde periode kan men een verwerkingstoelating op een eenvoudigere manier verkrijgen, zonder dat de volledige traceerbaarheidsketen van Tracimat wordt doorlopen. Als de afbraakwerken bijvoorbeeld al begonnen zijn op 24 augustus 2018, volstaat in deze overgangsperiode een aanvraag bij Tracimat. Het puin kan dan als LMRP-puin gebroken worden voor dergelijke werven zonder dat een sloopopvolgingsplan opgemaakt moet worden. 

Maar let op: als een aannemers-sloper een beroep wil doen op deze overgangsmaatregelen, moet hij bij Tracimat aangesloten zijn. Ook de breker dient bij Tracimat aangesloten te zijn.     

Hebt u vragen over Tracimat, over het lidmaatschap, de procedures en de overgangsmaatregelen? Surf dan naar www.tracimat.be
Aansluiten bij Tracimat kan op portal.tracimat.be


Zonder selectieve sloop geen ‘cradle to cradle’ in de bouw
De bouwsector hergebruikt vandaag al 95 % van alle bouw- en sloopafval. Daarmee zijn we als sector afgetekend koploper. Maar de gerecycleerde materialen worden vaak gebruikt voor laagwaardige toepassingen. De granulaten in de wegenbouw zijn een bekend voorbeeld. 

De bouwsector is om twee redenen geïnteresseerd in hoogwaardigere toepassingen. Ten eerste daalt de vraag naar bouwafval voor laagwaardige toepassingen. Ten tweede vormen ze een kans om de kringloop echt te sluiten. 

Maar een hoogwaardige toepassing vereist strenge kwaliteitseisen. Milieurisico’s moeten uitgesloten worden. Vandaar het belang van selectieve sloop en een nauwgezette opvolging van het hele proces, van de werf tot bij de breker. Sloopbeheerorganisaties spelen hierin een sleutelrol. Daarom heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat opgericht. 

Tekst | VCB  Beeld | ATF

GROND/WEG/WATERBOUW partners

Treeparker-boombunkersysteemShell Mexphalte C