Magazines / Nr 05 2018

Nr 05 2018

WAT WE SAMEN DOEN, DOEN WE BETER

Waterschaarste, wateroverlast, waterbuffering… de klimaatopwarming heeft alles met water te maken. Dat is ook de watersec- tor niet ontgaan. Waar klimaatverandering niet zo heel lang geleden nog verre toekomstmuziek leek, drukte de hete zomer ons opnieuw met de neus op de feiten. Vandaag staat het thema hoog op de agenda van de sector. Dat is telkens opnieuw gebleken in de edities van Grond/Weg/Waterbouw het voorbije jaar. In ons verslag van VLARIO-dag liet professor Patrick Willems nog opte- kenen dat ambitieuze onthardingsdoelstellingen en bronmaatregelen nodig zijn willen we hevigere en frequentere overstromingen voorkomen. De Vlaamse Confederatie Bouw wees in diezelfde editie én in dit nummer op het belang van blauwe dooradering van onze stadskernen. Aquafin laat geen kans onbetuigd om in dit magazine de grote meerwaarde van hemelwaterplannen aan te kaarten en zo zijn er nog tal van voorbeelden.

Verderop in dit magazine kan u lezen dat vijf organisaties uit de watersector voor het eerst gezamenlijk een memorandum hebben opgesteld voor de volgende Vlaamse regering. “Disruptieve wijzigingen zullen moeten doorgevoerd worden om te evolueren naar een robuust watersysteem”, klinkt het aldaar. De organisaties willen hiervoor de krachten bundelen met de Vlaamse overheid, maar ze leggen ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de gebruikers. “Voor andere domeinen zoals energie zien we dat het be- wustzijn veel groter is. Water lijkt voor de burgers vanzelfsprekend maar dat is het niet. We moeten het circulair denken stimuleren en ons afvragen of het nodig is om voor elke toepassing hoogkwalitatief drinkwater te gebruiken”, klinkt het bij Wendy Francken, directeur van VLARIO.

Ook De Watergroep is zich terdege bewust van de uitdagingen waar we voor staan. Tom Diez, afdelingshoofd Waterbronnen en Milieu bij De Watergroep, schrijft in De Pen: “De voorbije warme, droge zomer heeft bevestigd dat een toekomstgerichte aanpak een absolute must is. We kunnen trouwens verwachten dat dergelijke zomers alsmaar vaker zullen voorkomen. De oplossing zal bestaan uit een samenspel van acties op verschillende domeinen: zuiniger omspringen met onze natuurlijke watervoorraden én met drinkwater, onze natuurlijke bronnen nog beter beschermen, het gebruik van regenwater uitbreiden, maar ook hergebruik van ge- zuiverd afvalwater via circulaire systemen.”

Een ding hebben alle bijdragen gemeen: allemaal wijzen ze op de noodzaak van een geïntegreerde aanpak. Dat stelt ook Jan Goos- sens, CEO van Aquafin, in dit magazine: “Met een geïntegreerde aanpak kan Vlaanderen een langetermijnvisie uitwerken voor de rioleringsinfrastructuur, maar ook voor de infrastructuur die Vlaanderen bestendig moet maken tegen de klimaatopwarming.” Of wat we samen doen, doen we beter.

Veel leesplezier,

Liesbeth Verhulst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: