Magazines / Nr 06 2016

Nr 06 2016

De intendant heeft gesproken

Komt er nu een overkapping over de Ring of niet? Het is een vraag die menig Antwerpenaar al maanden – en in sommige gevallen zelfs jaren – bezighoudt. Na een woelige periode vol onduidelijkheid en speculatie lijkt de balans nu toch over te hellen naar het ja-kamp. Dit is te danken aan de recent gepubliceerde ambitienota van architect en stedenbouwkundige Alexander D’Hooghe, die begin dit jaar door de Vlaamse regering werd aangesteld om de overkapping van de Antwerpse ring te onderzoeken in het kader van het beruchte Oosterweel- project. De intendant kan als hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en directeur van het Center for Advanced Urbanism (CAU) mooie adelbrieven voorleggen en draagt met zijn verzoenende rol bij tot de zoektocht naar een maatschappelijk draagvlak en een consensus tussen de verschillende belanghebbenden, luidt het quasi unaniem.

D’Hooghe werd een jaar geleden officieel aangesteld en maakte zijn intenties meteen duidelijk. “Ik ga voor een volledige overkapping”, stelde hij formeel. De intendant laat zich in de verwezenlijking van deze complexe missie bijstaan door een team van internationale experts met onder meer voormalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets. Samen voerden ze de voorbije maanden meer dan tweehonderd gesprekken met experts, overheden en actiegroepen. Dit resulteerde in een recent vrijgegeven ambitienota, die aangeeft dat de volledige overkapping maar liefst 9 miljard euro zal kosten en dat het ‘een generatie’ zal duren om de werkzaamheden te voltooien. “Het verhaal van de Antwerpse ring is een én-én-verhaal. Leefbaarheid en mobiliteit zijn immers beide urgent”, opperde D’Hooghe. Kortom: de volledige overkapping is geen doel op zich, maar een middel om verschillende objectieven te realiseren: de verbetering van de luchtkwaliteit, de beperking van de gevolgen van de klimaatverandering, het verweven van groene ruimtes, openbaar vervoer rond de stad organiseren en woon- en werkmogelijkheden creëren die leiden tot stadsverdichting.

Hoe de overkapping precies gerealiseerd moet worden, staat nog open voor discussie. Wat wel al vaststaat, is dat het in verschillende fases zal moeten gebeuren en dat er daarvoor verschillende scenario’s mogelijk zijn. Om de leefbaarheid voor de stad reeds op korte termijn te verhogen, stelde D’Hooghe alvast enkele lucht- en geluidskwaliteitsmaatregelen voor en pleitte hij voor een intelligentere mobiliteit (onder meer via de aanleg van openbare vervoerlijnen en een slimme kilometerheffing). In 2017 zal de intendant een ontwerpwedstrijd uitschrijven om zo tot een concreet plan voor de overkapping te komen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts kan zich alvast vinden in de ambitienota. Hij roept eens te meer op tot actie en samenwerking: “Het is tijd om vooruit te gaan en te realiseren wat we beloofd hebben, namelijk meer mobiliteit en een betere leefbaarheid, inclusief de overkapping van de Antwerpse Ring. Het plan voorziet grootse investeringen in de toekomst. Vergelijk het met het Sigmaplan, waarvoor we sinds 1977 gestaag en stapsgewijs over verschillende regeerperiodes heen investeren in natuur, veiligheid en economie.” Op het VCB- en Voka-congres rond de financiering van transportinfrastructuur (zie verslag verderop in dit nummer) gaf de minister bovendien aan belangrijke lessen te zullen trekken uit het Oosterweeldossier met het oog op de herinrichting van de Brusselse Ring, dat andere gewichtige dossier dat momenteel op tafel ligt. Wat Oosterweel betreft, bevestigde BAM-CEO Jan Van Rensbergen in ieder geval dat de eerste werken in de loop van volgend jaar van start zullen gaan.

Lijkt er dan toch een oplossing uit de bus te komen die zowel de mobiliteit als de leefbaarheid in en rond de Scheldestad ten goede komt en die de wensen van de milieubewuste actiegroepen verenigt met de prioriteiten van de betrokken beleidsmakers? Laten we het vooral hopen… Zeker nu recente studies hebben uitgewezen dat de luchtkwaliteit rond de Ring beneden alle peil is en dat fijn stof, stikstof en ozon stille moordenaars zijn die anno 2013 in ons land maar liefst 12.580 vroegtijdige overlijdens op hun geweten hadden.

Veel leesplezier

Tim Janssens

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: