Tagarchief: Kwaliteitscontrole

Waalse grondverzetregeling op komst

Lees het gehele artikel

Vanaf 1 november is het zover. Dan zal in het Waalse Gewest een eigen grondverzetregeling in werking treden. Men wil op die manier ook daar een volwaardige traceerbaarheid van bodemmaterialen mogelijk maken met oog op valorisatie en recyclage. Dit artikel poogt u wegwijs te maken in de grote lijnen van de regelgeving.

In Vlaanderen is er al eventjes een uitgewerkte wetgeving rond het gebruik van bodemmaterialen. Wallonië kende het besluit van 14 juni 2001 over de valorisatie van bepaalde afvalstoffen, maar naar traceerbaarheid stelde dat weinig voor. Daar komt nu verandering in met de nieuwe grondverzetregeling. Er wordt een onderscheid gemaakt in functie van het volume, de kwaliteit en de bestemming van de afgegraven gronden. Wanneer de site van oorsprong niet verdacht is, kunnen de gronden zonder kwaliteitscontrole op de zelfde site hergebruikt worden. Ze kunnen dan ook gebruikt worden op een andere site als die bestemming min of meer hetzelfde is (of minder gevoelig). Ook wanneer het volume dat bestemd is voor een ander terrein zich beperkt tot minder dan 10 m³ is er noch kwaliteitscontrole, noch traceerbaarheid vereist. Deze uitzondering geldt tevens voor grond van plantaardige producties: aarde die van suikerbieten, aardappels … vrijkomt.

Traceerbaarheid bij gronden tot 400 m³

Er geldt een verder onderscheid met 400 m³ als grens. Daaronder moet men geen kwaliteitscontrole uitvoeren, maar is traceerbaarheid wel verplicht. Op voorwaarde tenminste dat het om niet-verdachte gronden gaat. Dit zijn gronden waar geen verdere informatie rond bestaat in de ‘Banque de Données de l’Etat des Sols’ (categorie 1, 2 en 3) en waar dus geen verdenking van contaminatie is. Ook gronden afkomstig van wegeniswerken en bestemd voor wegeniswerken, vallen in deze categorie, ongeacht de hoeveelheden. Om de traceerbaarheid te realiseren moet men het transport van de afgegraven grond melden aan het beheerorganisme Walterre. Dat zal nagaan of het conform is met de vraag en of het materiaal compatibel is met het beoogde hergebruik. Binnen de 24 uur volgt dan de toestemming voor het transport. De ontvanger moet dan vervolgens nog melden dat de gronden gearriveerd zijn. Het organisme stelt dan het Département des Sols et des Déchets op de hoogte van alle gegevens voor invoer in de Banque de Données de l’Etat des Sols.

Kwaliteitscontrole bij volumes hoger dan 400 m³ en bij verdachte gronden

Wanneer het om verdachte gronden gaat of volumes van meer dan 400 m³ komt er nog een kwaliteitscontrole bovenop. De opmaak van het Rapport de Qualité moet gebeuren door een expert en onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerder van de werken nog voor de afgegraven gronden verplaatst worden. Er zijn ook geautoriseerde centra die kunnen instaan voor de controles en de verwerking van de gronden. De kwaliteitscontrole moet conform de Guide de Référence pour la Gestion des Terres en volgens het Compendium Wallon des Méthodes d’Echantillonnage et d’Analyse gebeuren. Het opgestelde rapport moet vervolgens naar het beheerorganisme die een Certificat de Contrôle de Qualité zal afleveren. Na de voormelding zal een transportdocument beschikbaar zijn dat het transport moet vergezellen tot op de bestemming.

Bezorgdheid in Vlaanderen

De komst van de regelgeving zorgt toch voor enige bezorgdheid bij Vlaamse verwerkers. De normen in Vlaanderen voor de toepassing van de gronden zijn afhankelijk van het type gebruik: vrij gebruik of bouwkundig bodemgebruik. Wallonië daarentegen kijkt meer naar het gebruik van de site van bestemming. Is het een natuurgebied, landbouwgebied, residentieel, recreatief of industrieel gebied of? De normen voor het gebruik in industriële zones zijn het minst streng. Hierdoor zouden bepaalde gronden die in Vlaanderen om reiniging vragen, zonder reiniging toepasbaar kunnen zijn op Waalse industrieterreinen. OVAM is al op de hoogte gesteld van deze mogelijke discrepantie en onderzoekt of er in die gevallen eventueel heffingen van toepassing kunnen zijn, zoals dat nu het geval is met nuttige toepassingen van grondverzet over de landsgrens.   

Kwaliteitscontrole stortklaar beton uitgebreid naar verhuurbedrijven

dsc07277
Lees het gehele artikel

Stortklaar beton is in de betoncentrale al aan kwaliteitscontrole onderworpen. Omdat ook het transport en de levering op de werf van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit van het eindproduct kunnen sinds vorig jaar ook verhuurbedrijven een BENOR-certificaat bekomen. Het expertisecentrum BE-CERT heeft al 72 certificaten uitgereikt

Sinds 1 oktober 2018 kan het BENOR-merk op stortklaar beton enkel nog behouden blijven tot op de werf mits het beton geleverd wordt door eigen werknemers/materieel van de BENOR-gecertificeerde betoncentrale, of door BENOR-gecertificeerde verhuurbedrijven. De eigenschappen van beton kunnen nog beïnvloed worden gedurende het transport of de levering, omdat het zich nog in vloeibare toestand bevindt. Daarom is het belangrijk dat de chauffeur zich bewust is van de impact van zijn acties zoals het beoordelen van de verwerkbaarheid en het correct mengen van het verse beton. Onwetendheid en een gebrek aan opleiding zijn meermaals de oorzaak van het degraderen van een in se kwaliteitsvol product.

Betoncentrales ontlasten
“De certificatie is er gekomen op vraag van de sector”, legt Pascale De Kesel, certificatie-expert bij BE-CERT, uit. “De eigen chauffeurs van de betoncentrales zijn al langer opgeleid en zitten vervat in het kwaliteitssysteem van de betoncentrale, maar sommige centrales werken ook met veel onderaannemers. Een externe opleiding was al langer verplicht voor deze chauffeurs, maar het kwaliteitsgebeuren errond was niet optimaal georganiseerd. Betoncentrales moesten iedere keer nagaan welke chauffeur door het verhuurbedrijf gestuurd werd, of hij een opleiding had gevolgd, over het geschikte materieel beschikte… Om die druk weg te nemen bij de betoncentrales, hebben wij het certificatieproces opgestart. Wanneer zij nu beroep doen op een gecertificeerd bedrijf, kunnen ze erop vertrouwen dat de chauffeur de nodige opleiding genoten heeft en dat het ingezette materieel geschikt is.” 

Kwaliteitsniveau omhoog
BE-CERT heeft een deel PL geschreven voor het reglement TRA 550 over stortklaar beton, waarin de eisen waaraan een BENOR-verhuurbedrijf moet voldoen, omschreven staan. De verhuurbedrijven moeten de opleiding en bekwaamheid van de chauffeurs kunnen aantonen en over het juiste materieel beschikken. Verder moeten de opdrachten traceerbaar zijn en afwijkingen en klachten moeten opgevolgd worden. Dit document is raadpleegbaar op de website van BE-CERT. 

Begin november waren reeds 72 verhuurbedrijven gecertificeerd. 51 verhuurbedrijven hebben bovendien een ontvankelijk dossier en bekomen hun BENOR-certificaat wellicht op korte termijn. “Momenteel betreft de certificatie alleen verhuurbedrijven die chauffeurs en/of (beton)mixers ter beschikking stellen. De bedoeling is om dit op een later tijdstip uit te breiden naar bedrijven die ook kipwagens, betonpompen en (beton)pompbedienaars ter beschikking stellen”, aldus Pascale De Kesel.