Tagarchief: Lithobeton

Nieuwe strandhoofden voor Wenduine

Lees het gehele artikel

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Daardoor is de regio minder veilig bij stormvloeden en is het strand gevoeliger aan erosie dan op andere plaatsen. Die erosie zorgt voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge, met verzanding van de jachthaven tot gevolg. 4 nieuwe strandhoofden moeten het zand beter vasthouden op het strand.

Dit werk wordt gerealiseerd door de internationale groep DEME, waarbij LITHOBETON de trotse leverancier is van maar liefst 27.000 cyclopenblokken waarmee de nieuwe strandhoofden vorm krijgen.

In de eerste fase worden er 3 oude strandhoofden (oostelijke kant) volledig afgebroken en verwerkt in 2 gloednieuwe strandhoofden. Met een lengte van 355 m en een hoogte die 1,5 à 2 m hoger is dan de oude zijn ze aanzienlijk groter gedimensioneerd. Ook de koppen worden verlengd van 40 à 50 m naar 130 m. De uitgebroken stenen dienen als fundering voor de nieuwe strandhoofden. Voor de koppen wordt eveneens vernieuwde breuksteen aangeleverd (24.000 ton per strandhoofd). 

De grootste stenen worden afgezonken op zinkstukken waarna ze verder gestabiliseerd worden met lichtere breuksteen. In het midden van de opstortingen wordt er een 3 m brede baan gelegd welke wordt opgevuld met beton. Vervolgens wordt er een speciaal samengestelde beton geplaatst en handmatig onder een hoek van 25 % genivelleerd.

Dit werk wordt gerealiseerd door de internationale groep DEME, waarbij LITHOBETON de trotse leverancier is van maar liefst 27.000 cyclopenblokken waarmee de nieuwe strandhoofden vorm krijgen.

De door LITOHBETON vervaardigde cyclopenblokken (zo’n 6.750 per strandhoofd) worden daarna met een aangepaste hydraulische klem op een uitgevlakte laag van stabilisatiezand geplaatst. Deze cyclopen hebben een speciale samenstelling om bestand te zijn tegen het aggressieve zeewater.  Per strandhoofd wordt er in totaal zo’n 6.000 m3 beton gebruikt voor fundering en voegwerken. 

Bij de tweede fase worden de nog 2 bestaande strandhoofden (westelijke kant)  verhoogd en verlengd waarbij ze deels gebruikt worden als fundering voor de nieuwe strandhoofden. 

Aangezien de nieuwe strandhoofden dieper in zee liggen zijn de werken sterk afhankelijk van de getijden en de weersomstandigheden. Zo kunnen werken aan het in zee gelegen gedeelte enkel plaatsvinden bij laagtij. Een strikte planning van zowel de werken als de leveringen is dan ook noodzakelijk.

De eerste resultaten mogen gezien worden. De 2 reeds geplaatste nieuwe strandhoofden ogen zéér mooi en esthetisch op het strand in Wenduine en bewijzen nu al reeds hun nut.     

LITHOBETON: een referentie op de markt

GRASBETONTEGEL—ECOLITH-KABU
Lees het gehele artikel

LITHOBETON is een familiebedrijf dat gegroeid is tot een referentie op de markt van kwaliteitsvolle betonproducten voor de infrastructuurmarkt. Het streefdoel is om met de beste kwaliteit voor ogen een innoverende partner te spelen in het ontwerpen en leveren van topproducten binnen de markt van cabines, riolerings- en bestratingsproducten. 

LITHOBETON zoekt daarbij naar oplossingsgerichte producten die een antwoord bieden aan de problemen of vragen van klanten en opdrachtgevende besturen. Tevens wordt er voldaan aan de vigerende eisen van de CE-
marketing en BENOR-normen. 

MARKLEIDER IN MS-CABINES

In de sector van cabines is LITHOBETON marktleider in België. Zo is LITHOBETON hofleverancier van de distributiecabines voor netbeheerders als Fluvius, Ores, Sibelga en Resa, evenals bevoorrechte partner voor vele elektro-installateurs in België. LITHOBETON streeft er naar het gamma van cabines uit te breiden volgens de noden van de markt en heeft ondertussen meer dan 10 verschillende types in haar aanbod.  Alle cabines van zijn conform Synergrid C2/112 en de afdeling MS-cabines is bovendien houder van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. 

INNOVATIEVE PARTNER IN WEGOPBOUW

De steeds groeiende aandacht van wateroverlast heeft LITHOBETON aangezet om producten te ontwikkelen voor een klimaatrobuust wegopbouwsysteem met name infiltrerende straatkolken en u-kanalen. Deze zorgen voor een infiltratie van het overtollige water in de onbewerkte ondergrond. Dit innovatief systeem werd dan ook in 2021 bekroond met de FEBE Element Awards voor infrastructuur. Dit als aanvulling op een uitgebreid gamma aan producten voor zowel wateropvang, waterbeheersing en rioleringsproducten.

OPLOSSINGSGERICHTE PRODUCTEN VOOR OPENBARE DOMEINEN

Ook op het gebied van openbare domeinen wil LITHOBETON een innovatieve partner zijn en biedt deze een oplossing voor infiltratie van hemelwater met zowel waterpasserende als infiltrerende betonstraatstenen, grasbetontegels en groot-formaattegels met infiltrerende stukken.

Daarbij ontwikkelde LITHOBETON signalisatietegels die mooi geïntegreerd kunnen worden in de bestaande wegoppervlakken.  Deze in de massa gekleurde tegels zijn het beste en duurzame alternatief voor geschilderde wegmarkering. Het gamma wordt aangevuld met veiligheids-, geleidings- en beschermblokken alsook sokkels en boordstenen.

Kom onze stand zeker bezoeken. Wij geven u graag meer uitleg via onze 3D-geprinte modellen, visuals en vooral persoonlijke uitleg over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden.     

Rioleringswerken houden vaak grote uitdaging in

KOOLKERKE_01
Lees het gehele artikel

In Koolkerke bij Brugge realiseerde Aquafin samen met studiebureau Sweco een bijzonder project in het kader van de optimalisatie van de collectoren voor het vernieuwde pompstation in de Polderstraat te Koolkerke. Deze werken werden onlangs gefinaliseerd door de aannemer Vanlerberghe uit Diksmuide in samenwerking met de betonfabrikant nv Lithobeton uit Snaaskerke.

Het bestaande collectorenstelsel stroomafwaarts van het pompstation aan de Polderstraat werd stelselmatig geoptimaliseerd. Dit pompstation verpompt dagelijks het afvalwater van 80.000 inwoners naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Brugge. Omdat de capaciteit van het pompstation vergroot moest worden, moesten de collectoren hiertoe worden aangepast. Langs de bestaande collector werd hiervoor een nieuwe collector met buizen als bypass aangelegd en dit met een totale lengte van een kleine 2 km.Deze werken werden toegewezen aan de aannemer Vanlerberghe die al vlug voor een aantal uitdagingen stond. Het verlagen van het hoge en fluctuerende waterpeil gepaard met de onstabiele ondergrond, het kruisen van bestaande Fluxys-leidingen, het aankoppelen aan de bestaande leidingen en vooral het logistieke vraagstuk moesten worden bestudeerd en opgelost.

De aannemer verkoos om zoveel als mogelijk met prefab betonnen elementen te werken om de voortgang te optimaliseren en vond met Lithobeton hiervoor de ideale partner

Prefab betonelementen

De aannemer verkoos om zoveel als mogelijk met prefab betonnen elementen te werken om de voortgang te optimaliseren. Hij vond met nv Lithobeton de ideale partner voor de aanleveringen van buizen, standaardputten, maatwerkputten en kespen. Ook de keuze om – waar mogelijk – putbuizen te gebruiken, pasten in deze uitvoeringswijze en werd positief onthaald door Aquafin.Er werd gekozen voor een dieptedrainering zodat er een vrije werkzone rondom de sleuf gegarandeerd bleef, wat voor een belangrijke tijdswinst zorgde.


Hoger rendement

De nieuwe collector werd ontworpen met gewapende betonbuizen van Lithobeton (diameter 1400 mm, lengte 2850 mm, gewicht 5.700 kg). Dankzij de grotere lengtes van de buizen kon er een hoger rendement op de werf behaald worden. De buizen werden geplaatst op houten paalfundering en betonnen kespen. De sleuven werden door middel van aangepaste beschoeiingen verstevigd. Gezien de aard van het terrein werd de aanvoer van de buizen, putten en kespen op een beperkt aantal dagen geconcentreerd, wat logistiek een grote uitdaging was. De werken werden door deze aanpak en voorbereiding ruim binnen de gestelde uitvoeringstermijn gerealiseerd, tot tevredenheid van Aquafin, Sweco en plaatselijke besturen.

Waterdoorlatende bestrating blijft aan populariteit winnen

Waterpasserende-betonstraatsteen-Damme-1
Lees het gehele artikel

Met de intussen gekende Blue Deal in het achterhoofd blijven waterdoorlatende bestratingsproducten anno 2021 aan populariteit winnen. De prefab betonindustrie biedt vandaag dan ook een breed gamma aan innovatieve producten om hemelwater efficiënt in de ondergrond te laten infiltreren. “De mentaliteitswijziging bij besturen en opdrachtgevers is steeds meer merkbaar”, vertelt gedelegeerd bestuurder Tom Bulcke van Lithobeton, lid van FEBESTRAL, de deelvereniging binnen FEBE die de fabrikanten van prefabbetonproducten voor de bestratingsmarkt vertegenwoordigt.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers. Binnen FEBE opereert FEBESTRAL als deelvereniging waarbinnen de fabrikanten van prefabbetonproducten voor de bestratingsmarkt, zoals betonstraatstenen, betontegels, lijnvormige elementen en toebehoren, zich verenigen. FEBESTRAL staat in voor de ondersteuning van de commercialisering van de producten van haar leden, zowel op technisch als promotioneel vlak. Met de Blue Deal kwam de Vlaamse regering vlak voor de zomer van 2020 met een plan om de strijd tegen droogte en waterschaarste structureel aan te pakken met grote investeringen. Hemelwater laten infiltreren via waterdoorlatende en waterpasserende betonstraatstenen biedt een oplossing voor deze waterproblematiek. Waterdoorlatende betonstraatstenen laten het hemelwater immers ter plaatse infiltreren en via de fundering wordt het water gebufferd en vertraagd naar de ondergrond afgevoerd. Hierdoor worden enerzijds rioleringen ontlast en wordt anderzijds de steeds verder dalende grondwaterstand op peil gehouden.

Normalisering

Lithobeton nv speelt als producent al jaren een prominente rol op het vlak van infrastructuurproducten in prefab-beton zoals buizen, stenen, cabines en palen. Het Gistelse bedrijf, met ook een vestiging in Baudour, combineert standaardproducten met eigen ontworpen producten waarbij innovatie en ontwikkeling centraal staan. Tom Bulcke: “We profileren ons als veel meer dan een pure fabrikant. Als partner zoeken we steeds naar een goede samenwerking met klanten, studiebureaus en opdrachtgevende besturen waarbij we luisteren naar de noden van de sector. Onze betonnen cabines of straatontvangers met infiltratiemogelijkheden zijn daar maar enkele voorbeelden van. Met innovatie en ontwikkeling zijn we dagdagelijks bezig. En we zijn zeer vertrouwd met alles wat te maken heeft met normalisatie. Met het grotere maatschappelijk plaatje in gedachten streven we dan ook naar normalisering van de nieuw ontwikkelde producten. De Kwaliteit van de nieuwe producten moet immers gewaarborgd zijn.” Waterdoorlatende bestratingsproducten bestaan al ruim twintig jaar, maar de interesse was nog nooit zo groot als vandaag. Tom Bulcke: “Samen met heel wat andere fabrikanten zet Lithobeton hier sinds de beginjaren zijn schouders onder. Van poreuze stenen tot grasdallen en waterpasserende stenen met verbrede voegen … Er hebben heel wat innovaties plaatsgevonden, maar de waterdoorlaatbare bestrating bewoog lange tijd onder de radar. Daar kwam de voorbije jaren, mede dankzij de politieke aandacht, verandering is. De mentaliteitswijziging is merkbaar. Meer en meer studiebureaus, opdrachtgevers en besturen vinden steeds sneller de weg naar waterdoorlaatbare bestratingsproducten.”

“Dit product zit momenteel in een testfase en de eerste resultaten zijn zeer veelbelovend.”

Waterdoorlatende weg

Zo werd in Damme onlangs de eerste waterdoorlatende weg met waterpasserende betonstraatstenen aangelegd. Tom Bulcke: “Er werd gebruik gemaakt van onze rechthoekige waterpasserende betonstraatsteen. Deze betonklinker is 22 cm lang, 11 cm breed en 10 cm hoog en is niet poreus, maar is voorzien van grote afstandshouders. Hierdoor ontstaat er een verbrede voeg tussen de verschillende betonstraatstenen waardoor het regenwater, via de verschillende lagen, uiteindelijk langs de waterdoorlatende fundering in de bodem kan infiltreren. Deze niet-poreuze waterdoorlatende betonstraatsteen is ook gecertificeerd volgens PTV 126. “ De kennis rond waterdoorlaatbare bestrating staat al gebundeld in verschillende documentaties. Cruciaal is dat de kennis doorsijpelt bij studiebureaus, opdrachtgevers en besturen. Voor de keuze van waterdoorlatende bestrating in functie van de toepassing stelden de leden van FEBESTRAL een tabel (zie afbeelding) op als leidraad voor het geschikte verhardingsmateriaal, conform PTV 126.

Infiltrerende U-kanalen

Dat innoveren in het bloed van Lithobeton zit, bewijst ook een recent project in samenwerking met Aquafin rond infiltrerende goten met straatkolken. Tom Bulcke: “Vaak werd er gebruik gemaakt van kleinere kolken in andere materialen maar deze kunnen de steeds frequentere stortbuien niet aan. Daarom hebben wij de betonnen kolken verder ontwikkeld en monolithisch gemaakt. Vervolgens rees de vraag of we die ook met openingen konden ontwikkelen en zo ging de bal aan het rollen. Op die manier kan het hemelwater via de kolken infiltreren in de ondergrond. Uiteindelijk hebben we een totaalconcept ontwikkeld met ook infiltrerende U-kanalen. Dit product zit momenteel in een testfase en de eerste resultaten zijn zeer veelbelovend.” Een ander voorbeeld zijn de grote dallen die Lithobeton speciaal ontwikkelde voor naast sportgrasvelden. “Wanneer die velden besproeid worden, staan ouders en/of supporters vaak in waterplassen aan de zijlijn. Daarom hebben we een dal ontworpen die enerzijds water laat infiltreren en anderzijds sterk genoeg is om een leuning op de plaatsen. Op die manier proberen wij ons steentje bij te dragen als producent. Want ook wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar het welzijn van de burger toe”, besluit Tom Bulcke.

Infiltrerende U-kanalen

Lees het gehele artikel

Anno 2021 is door het veranderende klimaat de nood aan infrastructuur die het regenwater ter plaatste in de bodem laat infiltreren en de bestaande waterwegen versterkt, nog groter geworden.

Het allereerste betonnen grachtelement kwam tot stand in samenspraak met het Studiebureau Jonckheere in opdracht van VMSW/VIVENDO. Het U-kanaal werd ontworpen voor een verkaveling in Brugge. Het betonnen U-kanaal is 1,95 m lang en heeft een U-vorm met volgende inwendige afmetingen: 30 cm breed en 30 cm hoog. Per element zijn er 29 ronde infiltratieopeningen voorzien om het opgevangen regenwater via de waterdoorlatende fundering in de bodem te laten infiltreren. Door de vorm, afmetingen en tand-en-groefverbinding van de U-kanalen behoudt de gracht altijd zijn strakke loop. Onderhoud kan op een eenvoudige manier gebeuren door middel van een mini-graafmachine met smalle graafbak. “Het betonnen U-kanaal is een absolute meerwaarde voor het milieu binnen een stedelijk landschap”, klinkt het bij Lithobeton.

Uitgebreid gamma

Door de jaren heen werd het aantal modellen van U-kanalen bij Lithobeton verder uitgebreid met volgende types: U-kanaal 195x60x60, U-kanaal 195x60x100 en U-kanaal 100x18x60. De U-kanalen met een lengte van 1,95 m kunnen zonder openingen, met kale openingen of met poreuze openingen in de wanden worden voorzien. Door de verschillende mogelijkheden binnen hetzelfde product kunnen deze prefab U-kanalen voor verschillende doeleinden worden gebruikt zoals kabelgoten, grachtversterking of infiltratiebekken.

Om tegemoet te komen aan de noodzaak om hemelwater te laten infiltreren, bracht Lithobeton nv bijna 10 jaar geleden een betonnen grachtelement of U-kanaal met infiltratie-openingen op de markt.

Klimaatrobuuste wegopbouw

Het meest recente type, het U-kanaal 100x18x60 met poreuze openingen, is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Aquafin. Dit U-kanaal wordt toegepast in de door Aquafin ontworpen klimaatrobuuste wegopbouw. Deze innovatieve wegopbouw bestaat uit een toplaag van beton of asfalt met een permeabele fundering en onderfundering uit steenslag en zand. Het drainerend U-kanaal wordt onder de greppel geplaatst en verbonden met de infiltrerende straatkolken. Hierdoor stroomt het opgevangen regenwater in de straatkolken type A/I infiltratie 1+ die ook als filter dienen voor het vervuilde water. Het propere water loopt dan via de U-kanalen 100x18x60 in de onderfundering, waar het in de bodem kan infiltreren. Het concept is vooraf uitvoerig getest met proefopstellingen in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Het eerste project waar de klimaatrobuuste wegopbouw werd toegepast was in Staden (Roeselare).

De prefab infiltrerende U-kanalen van Lithobeton zijn duurzaam, respecteren de bestaande afwatering en helpen te voldoen aan de watertoets.     

Mijlpaal bereikt met plaatsing 10.000e klantencabine

GEMINI – P20-10000 – WANFERCEE (50)_0001 kopiëren
Lees het gehele artikel

Ondanks de coronamaatregelen wilde LITHOBETON dit bijzonder moment toch een feestelijk tintje geven. De cabine werd mooi verpakt aangeleverd en geplaatst in het bijzijn van de installateur VERHULST op de werf van Wanfercée-Baulet nabij Charleroi.

LITHOBETON specialiseerde zich tot een geapprecieerde leverancier van netbeheerders en vele elektro-installateurs die actief zijn in infrastructuur voor middenspanning. Zo is LITHOBETON vandaag de referentie op de Belgische markt voor geprefabriceerde betonnen cabines. In de laatste 25 jaar werd het gamma fors uitgebreid met cabines van verschillende afmetingen (tot 9 m nuttige lengte) en dit zowel in een betreedbare als niet-betreedbare uitvoering. De talrijke afwerkingsmogelijkheden en het uitgebreide aanbod aan deuren en roosters maken het gamma compleet. Dankzij een doorgedreven opvolging en traceerbaarheid tijdens het productieproces bereiken alle cabineproducten de hoogste kwaliteitsgraad en voldoen ze aan de strenge Europese en nationale producteisen.

De behuizing in prefabbeton is meer dan het product alleen. Dankzij jarenlange expertise en innovatieve ideeën staat LITHOBETON er om bekend flexibele oplossingen aan te reiken waarbij functionaliteit en dienstverlening centraal staan. LITHOBETON onderscheidt zich hierdoor van de fabrikanten die het concept kopieerden door nieuwe uitdagingen aan te gaan en te kijken naar de behoeften van de evoluerende markt.

De cabine werd mooi verpakt aangeleverd en geplaatst in het bijzijn van de installateur VERHULST op de werf van Wanfercée-Baulet nabij Charleroi.

Hemelwater infiltreren en draineren

Deze strategische filosofie trekt LITHOBETON door op alle domeinen van de infrastructuurproducten die gefabriceerd worden over de twee vestigingen: Gistel en Baudour. Zo spant het bedrijf zich enorm in om de vragen en noden van alle actoren op de infrastructuurnetten – zowel voor wegenis, riolering als energie – te beantwoorden. Hierbij schenkt LITHOBETON de laatste jaren veel aandacht aan het ontwikkelen van producten die helpen bij het infiltreren en draineren van hemelwater.  

In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan de vele poreuze en waterpasserende betonstraatstenen. Deze kleinschalige infiltrerende producten bieden zo iets meer dan monolieten verhardingen. Ook dankzij het uitgebreide assortiment aan kleuren, vormen en formaten, dragen ze bij aan een betere functionele leesbaarheid van de weginfrastructuur. In dat kader biedt LITHOBETON ook 2 types grasbetontegels aan: 33x22x10 cm (Ecolith) en 60x40x12 cm (Ecomax). Deze voldoen aan de sterkteklasse BC5 en zijn comfortabel om op te stappen. Ze worden vaak toegepast voor parkeerzones, wandelpaden en taludverstevigingen.

Fietspadsteen

Aanvullend werd in samenwerking met de federatie FEBESTRAL de fietspadsteen ontwikkeld. Deze steen heeft een formaat van 30 bij 15 cm, zonder velling. Indien deze typische steen met zorg en op een goede manier in de lengterichting wordt aangelegd, biedt ze een al even comfortabel fietspad als doorlopende beton of asfalt.

Met het oog op een zo hoog mogelijk grondwaterpeil concipieerde LITHOBETON ook infiltrerende waterbakken, straatkolken (onder andere standaardtype A/I, A/II en B/I, B/II) en U-kanalen. De ontwikkeling van deze producten houdt rekening met alle mogelijke functionele eisen van infiltratiehoeveelheid, bufferingscapaciteit, mechanische sterkte, maatvoering en veiligheid. Het kadert allemaal in de klimaatrobuuste wegopbouw die overheden en netbeheerders willen realiseren om zo tegemoet te komen aan de maatschappelijke oproep om het hemelwater lokaal te bufferen en vertraagd in de bodem te laten infiltreren. Een eerste proefproject werd in opdracht van Aquafin gerealiseerd in Staden.

“Prefabbetonproducten bieden veel meer een oplossing dan de publieke opinie soms laat uitschijnen. Infiltratie en verharding kunnen wel degelijk hand in hand gaan”, klinkt het bij Lithobeton.   

Mijlpaal bereikt met plaatsing 10.000e klantencabine

GEMINI – P20-10000 – WANFERCEE (25) + kopiëren
Lees het gehele artikel

Ondanks de coronamaatregelen wilde LITHOBETON dit bijzonder moment toch een feestelijk tintje geven. De cabine werd mooi verpakt aangeleverd en geplaatst in het bijzijn van de installateur VERHULST op de werf van Wanfercée-Baulet nabij Charleroi.

LITHOBETON specialiseerde zich tot een geapprecieerde leverancier van netbeheerders en vele elektro-installateurs die actief zijn in infrastructuur voor middenspanning. Zo is LITHOBETON vandaag de referentie op de Belgische markt voor geprefabriceerde betonnen cabines. In de laatste 25 jaar werd het gamma fors uitgebreid met cabines van verschillende afmetingen (tot 9 m nuttige lengte) en dit zowel in een betreedbare als niet-betreedbare uitvoering. De talrijke afwerkingsmogelijkheden en het uitgebreide aanbod aan deuren en roosters maken het gamma compleet. Dankzij een doorgedreven opvolging en traceerbaarheid tijdens het productieproces bereiken alle cabineproducten de hoogste kwaliteitsgraad en voldoen ze aan de strenge Europese en nationale producteisen.

‘Dankzij jarenlange expertise en innovatieve ideeën staat LITHOBETON er om bekend flexibele oplossingen aan te reiken waarbij functionaliteit en dienstverlening centraal staan’

De behuizing in prefabbeton is meer dan het product alleen. Dankzij jarenlange expertise en innovatieve ideeën staat LITHOBETON er om bekend flexibele oplossingen aan te reiken waarbij functionaliteit en dienstverlening centraal staan. LITHOBETON onderscheidt zich hierdoor van de fabrikanten die het concept kopieerden door nieuwe uitdagingen aan te gaan en te kijken naar de behoeften van de evoluerende markt.

De cabine werd mooi verpakt aangeleverd en geplaatst in het bijzijn van de installateur VERHULST op de werf van Wanfercée-Baulet nabij Charleroi.

Hemelwater infiltreren en draineren

Deze strategische filosofie trekt LITHOBETON door op alle domeinen van de infrastructuurproducten die gefabriceerd worden over de twee vestigingen: Gistel en Baudour. Zo spant het bedrijf zich enorm in om de vragen en noden van alle actoren op de infrastructuurnetten – zowel voor wegenis, riolering als energie – te beantwoorden. Hierbij schenkt LITHOBETON de laatste jaren veel aandacht aan het ontwikkelen van producten die helpen bij het infiltreren en draineren van hemelwater. 

In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan de vele poreuze en waterpasserende betonstraatstenen. Deze kleinschalige infiltrerende producten bieden zo iets meer dan monolieten verhardingen. Ook dankzij het uitgebreide assortiment aan kleuren, vormen en formaten, dragen ze bij aan een betere functionele leesbaarheid van de weginfrastructuur. In dat kader biedt LITHOBETON ook 2 types grasbetontegels aan: 33x22x10 cm (Ecolith) en 60x40x12 cm (Ecomax). Deze voldoen aan de sterkteklasse BC5 en zijn comfortabel om op te stappen. Ze worden vaak toegepast voor parkeerzones, wandelpaden en taludverstevigingen.

Op woensdag 24 februari 2021 leverde LITHOBETON de 10.000e klantencabine die op het openbaar elektriciteitsnet wordt aangesloten.

Fietspadsteen

Aanvullend werd in samenwerking met de federatie FEBESTRAL de fietspadsteen ontwikkeld. Deze steen heeft een formaat van 30 bij 15 cm, zonder velling. Indien deze typische steen met zorg en op een goede manier in de lengterichting wordt aangelegd, biedt ze een al even comfortabel fietspad als doorlopende beton of asfalt.

Met het oog op een zo hoog mogelijk grondwaterpeil concipieerde LITHOBETON ook infiltrerende waterbakken, straatkolken (onder andere standaardtype A/I, A/II en B/I, B/II) en U-kanalen. De ontwikkeling van deze producten houdt rekening met alle mogelijke functionele eisen van infiltratiehoeveelheid, bufferingscapaciteit, mechanische sterkte, maatvoering en veiligheid. Het kadert allemaal in de klimaatrobuuste wegopbouw die overheden en netbeheerders willen realiseren om zo tegemoet te komen aan de maatschappelijke oproep om het hemelwater lokaal te bufferen en vertraagd in de bodem te laten infiltreren. Een eerste proefproject werd in opdracht van Aquafin gerealiseerd in Staden.

“Prefabbetonproducten bieden veel meer een oplossing dan de publieke opinie soms laat uitschijnen. Infiltratie en verharding kunnen wel degelijk hand in hand gaan”, klinkt het bij Lithobeton.

Drainerende prefabbetonproducten

Naamloos-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Hierdoor wordt de grondwaterspiegel niet aangevuld. Om het grondwaterpeil terug goed te krijgen is er nood aan infrastructuur die het regenwater ter plaatse in de bodem laat infiltreren.

Lithobeton, Belgische producent van kwalitatieve riolerings- en afwateringsproducten, streeft er naar om standaardproducten te combineren met eigen ontworpen infiltrerende producten. Lithobeton werkt nauw samen met verschillende partners zoals bv. Aquafin. Door gebruik te maken van afgewerkte betonproducten met infiltratie-openingen of bestaande uit poreuze beton kan hemelwater in de bodem infiltreren. Zo wordt het grondwater terug aangevuld.

Grasbetontegels

Onze grasbetontegels 33x22x10 en 60x40x12 zijn comfortabel om op te stappen omdat er geen noppen zijn voorzien. De 33x22x10 of Ecolith is een lichte grasbetontegel met een sterkteklasse BC5 waardoor het geschikt is voor beperkt zwaar verkeer. 

De voornaamste toepassingen van de grasbetontegels zijn parkeerzones, wandelpaden, verhardingen naast de rijweg en taludverstevigingen. De drainageopeningen kunnen worden ingezaaid met grassen of worden opgevuld met porfier.

Lithobeton produceert ook waterdoorlatende poreuze, waterpasserende betonstraatstenen in verschillende kleuren en vormen.

Infiltrerende betonstraatstenen

Lithobeton produceert ook waterdoorlatende poreuze, waterpasserende betonstraatstenen in verschillende kleuren en vormen. De forum combineert waterdoorlatendheid met een sterk verband wat deze betonstraatsteen zeer geschikt maakt voor de rijweg en bochten.

Door gebruik te maken van infiltrerende betonstraatstenen is er bijna geen plasvorming op de rijweg, voetpaden en pleinen. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot en krijgen de voetgangers en fietsers minder snel natte voeten.

Alle waterdoorlatende betonstraatstenen en grasbetontegels van Lithobeton voldoen aan het PTV 126 (technisch voorschrift) Drainerende rioleringsproducten Lithobeton heeft in zijn gamma van afwateringsproducten drainerende straatkolken en U-kanalen. De straatkolk type 1+ infiltratie is in eigen huis ontworpen, voldoet aan de mechanische sterkte vermeld in het PTV 105 en heeft 18 infiltratie-openingen in de wanden. De straatkolk wordt nu toegepast in de nieuwe ontwikkelde wegopbouw van Aquafin.

U-kanalen worden gebruikt om bestaande grachten te versterken of om het opgevangen hemelwater in de onderfundering te laten infiltreren. De prefab U-kanalen zijn 1,95 m of 1 m lang en kunnen worden voorzien van drainerende of kale openingen.     

Tweede BENOR-certificaat voor bescherming van beton door epoxy-coating

naamloos-4-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Het beschermen van betonoppervlakken door middel van epoxy-coating heeft de laatste jaren een bijzondere evolutie doorgemaakt. In 2004 verschenen de Europese standaarden voor ‘oppervlaktebeschermingssystemen voor beton’ onder de EN 1504-2. Dit zette LITHOBETON uit Gistel ertoe aan om Epolith-TOP te ontwikkelen om als eerste product het BENOR-certificaat te behalen.

Deze ontwikkeling en toepassingen werden van nabij gevolgd door VLARIO, waarin alle rioolbeheerders zijn vertegenwoordigd. Inmiddels raakt het gebruik van Epolith-TOP goed ingeburgerd in tal van projecten waarbij de rioleringsputten moesten weerstaan aan de invloeden van agressief afvalwater (BZA). In de laatste versie van standaardbestek 250 (versie 4.1) werden de teksten voor het beschermen van betonnen oppervlakken met epoxy-coating aangepast. Daarbij wordt er nu uitdrukkelijk verwezen naar deze norm en de BENOR-eis.

Dit was het sein voor LITHOBETON om zich verder in te zetten in het ontwikkelen van een tweede aanverwant product. Epolith-PRO is niet alleen geschikt voor applicaties in rioolinspectieputten, maar kan ook gebruikt worden voor de coating van betonnen leidingselementen. Uit marktanalyse blijkt een groeiende behoefte om buizen met grotere diameters te gebruiken bij de aanleg van het DWA-rioolstelsel. Hierbij wordt gemikt op het behandelen van betonbuizen vanaf diameter 300 mm tot en met 1.200 mm.

Inspectieput A175 met Epolith.

 

Epolith-PRO

In dat segment hebben betonnen buizen talrijke voordelen op het bestaande aanbod van gres- of kunststofbuizen. Door het coaten van het binnenoppervlak wordt vermeden dat het beton door zuren wordt aangetast. Zo kunnen collectoren waarbij een verlengde levensduur wordt beoogd (zoals winkelstraten, onder trambeddingen …) dus met Epolith-PRO behandelde betonbuizen worden uitgevoerd. “We zijn alvast zeer enthousiast over de veelbelovende resultaten en mogelijkheden die Epolith-PRO ons biedt”, vertelt Tom Bulcke, zaakvoerder van LITHOBETON. “Het biedt zeker tal van kansen voor de rioolbeheerders om met gebruik deze gecoate buizen de levensduur van de collectoren en dus ook van de bovenbouw gevoelig te verlengen. ”

Alle vereiste proeven zijn met succes onder de zwaarste mechanische en chemische belastingen getest in het Labo Magnel. De vereiste proeven tonen volgende karakteristieken aan: hechting aan droog en vochtig beton, slijtweerstand, kunstmatige veroudering, weerstand aan tegendruk, chemische resistentie, scheuroverbrugging, waterdoorlaatbaarheid, belasting onder verhoogde temperatuur en UV-bestendigheid. Alle proeven  werden met grote voldoening getest op een beperkte laagdikte van 0,8 mm. Hierop werd Epolith-PRO een CE-certificaat toebedeeld. Epolith-PRO wordt periodiek en doorlopend gekeurd en geattesteerd door BCCA.      

Nieuw type prefab MS-cabine op Brussels Airport

libra-800-300-brussels-airport-2-bussen-kopieren
Lees het gehele artikel

Brussels Airport heeft zich geëngageerd om de CO2 -uitstoot van de luchthavenactiviteiten tegen 2030 te verminderen met 40 % ten opzichte van 2010.  Daarom besliste de luchthavenuitbater haar bestaande buspark te vergroenen en werden recent 30 elektrische bussen aangekocht, goed voor een investering van 13 miljoen euro.

Deze ‘groene’ bussen rijden volledig elektrisch en zorgen ervoor dat er jaarlijks 400 ton minder CO2 zal worden uitgestoten. De passagiers worden met alle comfort vervoerd: gratis wifi, digitale on-board communicatie (waaronder vluchtinformatie) en de bussen rijden nagenoeg geluidloos. De uitbouw van de middenspanningsinstallatie voor het opladen van de E-bussen werd verzorgd  door de firma VMA Nizet (Louvain-La-Neuve) en de laagspanningsinstallatie werd door ENGIE Fabricom uitgevoerd.

TAURUS en LIBRA

De elektrische installaties werden geplaatst in 2 MS-cabines in prefabbeton die door Lithobeton werden geleverd. Het betreft een courant type TAURUS met een lengte van 3,25 m en het nieuwe grote type LIBRA met een lengte van 8,25 m en een hoogte van 3 m.  De stelplaats met 30 laadpalen bevindt zich aan de start- en landingsbaan naast de connector. Ieder laadpunt gebruikt 88 A waardoor één elektrische bus in ongeveer 3 uur volledig wordt opgeladen en een autonomie van 80 km heeft.

In de grote LIBRA-cabine bevinden zich 2 transformatoren van telkens 1600 kVA alsook 2 LS-borden die de 30 laadpalen voeden en beveiligen. De TAURUS-cabine werd gekozen voor het onderbrengen van de MS-schakelcellen en meetcellen. Beide betonnen cabines zijn afgewerkt met een structuurverf in hetzelfde RAL-kleur waardoor er een mooi esthetisch geheel wordt bekomen.

De elektrische installaties werden geplaatst in 2 MS-cabines in prefabbeton
die door Lithobeton werden geleverd: types TAURUS en LIBRA.

 

Hofleverancier

In de sector van de cabines is Lithobeton marktleider in België. Zo is Lithobeton hofleverancier van de distributiecabines voor netbeheerders als Fluvius, Ores, Sibelga en Resa. Tevens is Lithobeton een bevoorrechte partner voor vele elektro-installateurs in België. Vorig jaar werden er meer dan 1.200 cabines geleverd. Alle cabines van Lithobeton zijn conform Synergrid C2/112.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar grote technische ruimtes van meer dan 6 m lang, investeerde Lithobeton vorig jaar in de nieuwe LIBRA-cabine. Deze betoncabine is beschikbaar in 4 verschillende lengtes- 6,50 m, 7,25 m, 8,25 m, 9 m – waarbij de bovenbouw en kelder kunnen worden geproduceerd in verschillende hoogtes.