Tagarchief: RDL

Win-winsituatie bij transport en verwerking van bentonietslib

Lees het gehele artikel

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bentonietslib, afkomstig van gestuurde boringen, onder de grondverzetsregeling van het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering). En dat brengt heel wat extra verplichtingen met zich mee. Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL) vat de koe bij de horens en zet sterk in op de volledig legale en betaalbare verwerking van bentonietslib tot bodemverbeteraar.

Enkele jaren geleden besloot RDL te focussen op de verwerking van bentonietslib. Peter Hendrikx, director operations bij RDL: “Mijn broer (CEO Ronny Hendrikx, red.) was actief in de infrastructuursector. Toen hij op een werf controle kreeg, werd hem gevraagd wat hij met het bentonietslib deed. Omdat bentonietslib toen nog als afvalstof werd behandeld, werd het door ons opgeslagen, geanalyseerd en na vrijgave afgevoerd naar de landbouw. Dat was aanvaardbaar, ook omdat er geen duidelijke wetgeving bestond. Maar zo ging de bal wel aan het rollen en zijn we gestart met het ontwikkelen van een traject om bentoniet op een legale en duurzame manier te verwerken. Constructieve gesprekken met de OVAM en Grondbank brachten het hele verhaal vervolgens in een stroomversnelling.”

20200322-gww2-2020-foto-3-kopieren

Het uiteindelijke doel van RDL is het ontwikkelen van een bodemverbeteraar voor de landbouw, om zo de gerecycleerde bentoniet een nuttig tweede leven te geven.

 

Grondverzetsregeling

In volle ontwikkeling kreeg RDL te horen dat de verwerking van bentonietslib werd overgeheveld van het VLAREMA (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) naar het VLAREBO. “We wisten uiteraard niet dat bentonietslib onder de grondverzetsregeling terecht zou komen. Dat heeft veel veranderd in die zin dat bentoniet nu op een wettelijk vastgelegde manier behandeld, verwerkt en afgevoerd moet worden. Sinds het onder de grondverzetsregeling valt, moet de volledige traceerbaarheid aangetoond kunnen worden, is er meldingsplicht en wordt er geanalyseerd. Zelfs het transport dient aan een aantal eisen te voldoen. Er wordt vervolgens een technisch verslag opgesteld dat uiteindelijk leidt tot een bodembeheerrapport.”

20200322-gww2-2020-foto-1-kopieren

Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL) vat de koe bij de horens en zet sterk in op de volledig legale en betaalbare verwerking van bentonietslib tot bodemverbeteraar.

 

Meer controles

Voor RDL was deze wijziging niet per definitie nefast. “Dat klopt, maar door een groot gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving wordt er nog veel bentonietslib op een niet-legale manier behandeld, waardoor boorders zich aan enorme sancties blootstellen”, vertelt Peter Hendrikx. “Wij volgen de nieuwe regelgeving en passen deze strikt toe. Wanneer een boorfirma zich bij ons meldt om een werf te verzorgen, dan nemen wij de volledige administratie in handen, tot en met aflevering van het vereiste bodembeheerrapport.”

Duidelijke analysemethode

“Voorheen volstond de analysemethode niet om een technische fiche te bekomen”, gaat Peter Hendrikx verder. “In samenspraak met de betrokken partijen, met name de bodembeheerorganisaties en erkende laboratoria, werd geadviseerd de boorslurry eerst te ontzanden en vervolgens de overgebleven waterige fractie – met daarin bentoniet – te persen. Dat geperste materiaal kan dan als bodem geanalyseerd worden. RDL blijft, naar het advies van de betrokken instanties, waaronder het VITO (Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie, red.), het analyseproces verder optimaliseren. We willen hierbij ons doel zoals vervat in onze naam, met name het streven naar een duurzaam leefmilieu, verder vormgeven.”

20200322-gww2-2020-foto-2-kopieren

Sinds 1 april 2019 valt het gebruik van bentonietslib, afkomstig van gestuurde boringen, onder de grondverzetsregeling van het VLAREBO. (Beeld: RDL)

 

Bodemverbeteraar

Het uiteindelijke doel van RDL is het ontwikkelen van een bodemverbeteraar voor de landbouw, om zo de gerecycleerde bentoniet een nuttig tweede leven te geven. “Het is een gekend en een gegeerd product bij akkerboeren, zeker in de zandstreken waar de bodem weinig water vasthoudt. Uit proeven uitgevoerd door het PCA (Praktijkcentrum Aardappelen te Kruisem) blijkt alvast een bijzonder gunstig effect en een meerwaarde voor de aardappelteelt. Actueel worden er diverse proeven uitgevoerd in samenwerking met de Bodenkundige Dienst en het Praktijkcentrum Fruit in Sint-Truiden, om zo de invloed na te gaan van ons eindproduct op de teelt van hard en zacht fruit. De eerste testen zijn veelbelovend”, besluit Peter Hendrikx.      

Bentonietslib onder nieuwe Vlarebo-wetgeving

Lees het gehele artikel

Op 1 april 2019 ging het nieuwe Vlarebo van kracht. Zo wordt onder andere het gebruik van bentonietslib (boorslurry) afkomstig van gestuurde boringen voortaan via de ‘grondverzetsregeling’ geregeld. Een technisch verslag van aanvoer van de boorslurry tot en met afvoer van het eindproduct is bijgevolg verplicht. Reconversiemaatschappij Duurzaam Leefmilieu (RDL) neemt de vlucht vooruit en zorgt, met dank aan op maat gemaakte software van QEOS, een eenvoudige opvolging van de productstroom voor de aanvoer, productie en afvoer.

Een aantal bodemachtige materialen maakten op 1 april de overstap van het Vlarema naar het Vlarebo. Daaronder hoort ook bentonietslib, ook wel boorslurry genoemd. “Een logische en vooral ook nodige switch”, vertelt Peter Hendrikx, director operatons bij RDL, dat zich sinds enkele jaren specialiseert in de verwerking van bentonietslib tot een bodemverbeterend middel voor de landbouw. “Het illegaal lozen van boorslurry was tot vandaag zowat standaard. Zonder analyse op bijvoorbeeld vervuiling, waardoor de vervuiling zich nog verder verspreidt. De nieuwe wetgeving brengt daar nu verandering in.”

“Zeker wanneer attesten en certificaten getoond moeten worden”, vertelt Paul Catoul van QEOS, een softwarebedrijf dat op vraag van RDL applicatiesoftware ontwikkelde om het volledige traject te registreren. Van aanvoer van op de werf, productie bij RDL, tot afvoer. Paul Catoul: “QEOS is gespecialiseerd in de ontwikkeling van op maat gemaakte software, vooral gebaseerd op positiebepaling. De verzamelde data zijn erg belangrijk voor tijdsregistratie, facturatie, rapportering en opvolging. Een snel, eenvormig systeem ontwikkelen dat iedere stap correct registreert en de klant verzekert dat alles conform de wet gebeurt, is de grote kracht van QEOS. Het is dan ook jammer dat een dergelijke wetswijziging onder de radar blijft, terwijl het verzamelen van de juiste gegevens op het juiste moment net een grote troef is.”

Technisch verslag bij boringen
Bentonietslib is het mengsel van bodem, bentoniet en water dat vrijkomt bij de uitvoering van boringen. Volgens de nieuwe wetgeving dient de opdrachtgever voor het gebruik van bentonietslib een technisch verslag op te laten maken. En dit wanneer de boringen uitgevoerd worden op een verdacht terrein (zoals de openbare weg, oude wegbeddingen en wegbermen) of wanneer in totaal meer dan 250 m³ bodemmaterialen vrijkomen. Wanneer het gaat om een onverdacht terrein waar minder dan 250 m³ bodemmaterialen vrijkomen, moet er geen TV worden opgemaakt en moet er dus ook geen grondverzettoelating worden aangevraagd. Wel moet de afvoer van het bentonietslib voorafgaandelijk gemeld worden bij een erkende bodembeheerorganisatie.

RDL

Het gebruik van bentonietslib (boorslurry) afkomstig van gestuurde boringen wordt voortaan via de ‘grondverzetsregeling’ geregeld.

 

Legaal versus illegaal
De nieuwe wetgeving is een kolf naar de hand van RDL. “Vandaag wordt nog steeds 80 procent illegaal gedumpt. Het enige wat legaal gebeurt, is wat via RDL passeert. We mikken met ons eindproduct in eerste instantie op aardappelsector”, vertelt Peter Hendrikx, die ook het traject van de verwerking kort toelicht. “Bij het afsluiten van een werf wordt een eindverklaring opgesteld en vervolgens worden analyses uitgevoerd door een erkend labo. Op basis van die analyses wordt een technisch verslag opgesteld waarvoor we een conformverklaring en vervolgens ook grondtransporttoelatingen voor afvoer kunnen aanvragen. Uiteindelijk bezorgen wij nog een eindrapport aan Grondbank. Zo is de cirkel rond.” 

Met de softwareapplicatie van QEOS neemt RDL de vlucht vooruit. Paul Catoul: “De meeste bedrijven die boringen uitvoeren zijn ongetwijfeld in orde met hun meldingen, maar welke analyses zijn uitgevoerd en waar gaat de bentonietslurry naartoe? Met een eenvormig, snel en conform systeem om van a tot z alles te registreren heeft RDL een sluitend bewijs van opvolging en de juiste troef in handen.”  Peter Hendrikx bevestigt: “Met dit systeem hebben we een streep voor. Zeker omdat het aantal controles nu alleen maar zullen toenemen. Bovendien zijn we momenteel het enige bedrijf in België dat boorslurry verwerkt tot een bodemverbeteraar. En we zien zeker nog veel groeimarge.”

Voor meer info over de gewijzigde wetgeving kan u terecht bij Grondbank en Grondwijzer. Wie beter kennis wil maken met softwareontwikkelingsspecialist QEOS kan terecht op Matexpo, Agribex en Werktuigendagen, waar het bedrijf onder andere uitpakt met gepersonaliseerde demonstraties.